Een autoluwe wijk
in Dielegem

Wat verstaan we onder een autoluwe wijk?

Het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, goedgekeurd door de regering op 25 maart 2021, is in voege getreden op 12 mei 2021, en bepaalt de grote richtlijnen die de komende 10 jaar in het Brussels Gewest moeten gevolgd worden op het vlak van mobiliteit.

Om meer te weten over het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, kan je terecht op de site van Brussel Mobiliteit.

Het plan Good Move voorziet onder meer om het gemotoriseerd verkeer te verminderen in een groot aantal wijken van de hoofdstad, dankzij een versterkte samenwerking tussen het gewest en de gemeenten.

De autoluwe wijken kunnen gedefinieerd worden als zones waar voorrang gegeven wordt aan de levenskwaliteit van de bewoners, bezoekers en al wie er werkt of verblijft. Het is een verbeterde publieke ruimte, met meer zuivere lucht, meer veiligheid, meer groen, minder vervuiling, minder lawaai, minder doorgaand gemotoriseerd verkeer, meer plaats voor stappen en fietsen, toegankelijker en vlotter openbaar vervoer. In één woord: wijken om te leven.

Concreet voorziet het plan Good Move om 5 autoluwe wijken per jaar te lanceren.

mirroir

De wijk Dielegem maakt deel uit van de wijken waarvan de studie in 2021 is gestart.

Het is een project dat wordt geleid door de gemeenten Brussel-Stad, Ganshoren en Jette. Het wordt gesteund door Brussel Mobiliteit.

De studiefase, die uit meerdere stappen bestaat, is gericht op het bepalen van een optimaal circulatieplan om de levenskwaliteit van alle bewoners en gebruikers van de wijk te verbeteren, door het doorgaand verkeer te beperken en voorrang te geven aan actieve verplaatsing en openbaar vervoer. Elk bestudeerd scenario zal besproken worden met de bewoners, de handelaars en de gebruikers van de wijk. Dan wordt beslist over een definitief plan. De uitwerking daarvan zal kaderen binnen in een Lokaal Mobiliteitscontract, waarin de concrete realisaties en aanpassingen mogelijk gemaakt worden.

A

Wat is de perimeter van de autoluwe wijk Dielegem?

Voor de autoluwe wijk Dielegem, zijn de grenzen : 

  • Romeinsesteenweg
  • Tentoonstellingslaan
  • Wereldtentoonstellingslaan
  • Démosthène Poplimontlaan
  • Lakenselaan
  • De Smet de Naeyerlaan
  • Houba De Strooperlaan

Het gaat om een maas die in drie gemeenten ligt: Brussel-Stad, Jette en Ganshoren.

Op deze vereenvoudigde kaart is de perimeter van de wijk te zien die getransformeerd zal worden tot autoluwe wijk.

A

Wanneer zal de wijk Dielegem concreet autoluw gemaakt worden?

De omvorming naar een wijk waar het gemotoriseerd verkeer beperkt wordt, is een proces dat de nodige tijd vergt, en waarbij rekening moet gehouden worden met de plaatselijke realiteit.

In dit proces voorzien we meerdere fases:

Fase 1
Diagnose

Raadpleging en diagnose

Met behulp van expertbureaus en de gemeentelijke mobiliteitsdiensten wordt een mobiliteitsdiagnose opgesteld voor de netwerken voor wandelaars, fietsers, openbaar vervoer, auto’s en zwaar verkeer. Deze diagnose wordt vervolledigd met vaststellingen op het terrein en via overleg met de bewoners en de gebruikers van de wijk.

Fase 2
Scenario's

Uitwerking van scenario’s en participatie

Tijdens deze fase worden verschillende scenario’s bestudeerd om het circulatieplan te wijzigen. Deze scenario’s worden voorgelegd aan de bewoners en de gebruikers van de wijk. Zij krijgen de gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te formuleren, de scenario’s aan te vullen of de aandacht van de gemeentelijke autoriteiten te vestigen op specifieke uitdagingen.

Fase 3
Beslissing

Beslissing tot definitieve circulatiescenario en informatie

Het finale circulatieplan wordt daarna bepaald door de gemeentebesturen. Het actieplan dat het circulatiescenario concretiseert is het onderwerp van een Lokaal Mobiliteitscontract tussen het Gewest en de betrokken gemeentes, dat de planning voor de uitwerking preciseert en de budgetten toekent voor de uitwerking van de interventies en aanpassingen.

Fase 4
Realisatie

Uitwerking en inrichting

Dit is de fase van de uitwerking op het terrein. Bepaalde acties kunnen vrij snel gerealiseerd worden, zoals bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer invoeren in een straat. Andere vergen meer tijd omdat er werken en aanpassingen nodig zijn en eventuele stedenbouwkundige vergunningen. Deze fase loopt ten einde als alle vastgestelde acties uitgevoerd zijn. De wijk heeft dan volledig het statuut van autoluwe wijk.

Hoe kunnen burgers deelnemen aan het project van de autoluwe wijk?

De participatie van bewoners, handelaars, verenigingen en alle betrokken partijen is van fundamenteel belang in het ontstaansproces van de autoluwe wijk. Er wordt ook overleg georganiseerd met verschillende belanghebbenden en overheden: politiezones, brandweer, enz.

Concreet worden, naast de informatie in het gemeentelijk informatieblad en op de site van de gemeenten, ontmoetingen met de bewoners en de gebruikers van de wijk georganiseerd op verschillende momenten van het project:

  • In de fase van de mobiliteitsdiagnose van de wijk worden informatie- en discussiebijeenkomsten of enquêtes gebruikt om de bevindingen te presenteren en te verrijken met aanvullende uitdagingen die door burgers naar voren worden gebracht op basis van hun kennis van de omgeving;
  • Wanneer de mogelijke opties om het circulatieplan te wijzigen worden bestudeerd, worden de verschillende scenario's voorgelegd aan bewoners en gebruikers, die hun mening en aandachtspunten kunnen delen.
  • Tot slot, wanneer het definitieve circulatieplan op basis van de scenario's en de feedback van de inspraak door het gemeentebestuur is vastgesteld, wordt het in de vorm van een gedetailleerde kaart aan de bewoners en gebruikers voorgesteld. Daarbij krijgt iedereen nog de gelegenheid om vragen te stellen en verduidelijkingen te krijgen.

Hier vind je verschillende vergaderingen waaraan burgers kunnen deelnemen, georganiseerd voor het project “Autoluwe wijk Dielegem”.

A