Een autoluwe wijk
in Vorst en Ukkel

ACTUALITEITEN

Autoluwe wijk Neerstalle – Goedkeuring actieplan


Wat houden deze acties concreet in?


De mobiliteitsaspecten van de openbare ruimte in het hart van Vorst (Sint-Denijsplein, wijk Neerstalle) krijgen vorm met de goedkeuring van het Lokaal Mobiliteitscontract (LMC). Voor de autoluwe wijk Neerstalle zullen de maatregelen de veiligheid van alle weggebruikers versterken, het aanbod en de doortocht van het openbaar vervoer verbeteren en de levenskwaliteit in de wijk verhogen. De circulatieplannen en -maatregelen hebben betrekking op wandelen, fietsen, openbaar vervoer en auto's. 


Deze acties werden goedgekeurd na een kwantitatieve analyse, waarbij het verkeer in en uit het beschouwde gebied en op bepaalde belangrijke kruispunten werd geteld, en na een kwalitatieve studie waarbij de spots werden gericht op de opmerkingen van verenigingen, bedrijven, bewoners (op het terrein en online) en het begeleidingscomité (MIVB, DBDMH, Net Brussel, ...). Daarbij moet nog worden vermeld dat er bij de aanleg van wegen in Vorst steeds aandacht moet gaan naar geïntegreerd regenwaterbeheer.


Meer info over het proces 
Meer info over de goedgekeurde maatregelen 
 

Wat verstaan we onder een autoluwe wijk?

Het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, goedgekeurd door de regering op 25 maart 2021, is in voege getreden op 12 mei 2021, en bepaalt de grote richtlijnen die de komende 10 jaar in het Brussels Gewest moeten gevolgd worden op het vlak van mobiliteit.

Om meer te weten over het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, kan je terecht op de site van Brussel Mobiliteit.

Het plan Good Move voorziet onder meer om het gemotoriseerd verkeer te verminderen in een groot aantal wijken van de hoofdstad, dankzij een versterkte samenwerking tussen het gewest en de gemeenten.

De autoluwe wijken kunnen gedefinieerd worden als zones waar voorrang gegeven wordt aan de levenskwaliteit van de bewoners, bezoekers en al wie er werkt of verblijft. Het is een verbeterde publieke ruimte, met meer zuivere lucht, meer veiligheid, meer groen, minder vervuiling, minder lawaai, minder doorgaand gemotoriseerd verkeer, meer plaats voor stappen en fietsen, toegankelijker en vlotter openbaar vervoer. In één woord: wijken om te leven.

Concreet voorziet het plan Good Move om 5 autoluwe wijken per jaar te lanceren.

Om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan, past de stad zich voortdurend aan. In deze evolutie zijn mobiliteitskwesties belangrijk omdat ze invloed hebben op:


Onze gezondheid:
Ten eerste onze individuele gezondheid, omdat actief bewegen (te voet of per  fiets) goed is voor onze gezondheid. Ten tweede de gezondheid van onze omgeving en van de gemeenschap, omdat actieve en collectieve vervoerswijzen helpen om de uitstoot en het lawaai van onze verplaatsingen te verminderen. 


Door meer vegetatie in onze openbare ruimten aan te brengen, kunnen we koelte-eilanden creëren.


De gezelligheid van onze openbare ruimten:
Straten en openbare pleinen zijn een manier om ons te verplaatsen, maar dat is niet alles. We moeten er ook voor zorgen dat de mensen die een buurt tot leven brengen - handelaars, kinderen, buren - elkaar kunnen ontmoeten om te babbelen, te spelen, te zitten, ...

De veiligheid:
Decennialang werden circulatieplannen en de inrichting van de openbare ruimte aangepast aan de behoeften van de auto. Vandaag moet er rekening worden gehouden met de veiligheid, de efficiëntie en het comfort van wandelen, fietsen en openbaar vervoer om deze vervoerswijzen aantrekkelijker te maken. 
Een benadering van mobiliteit in een wijk die de mensen die er wonen centraal stelt, dat is waar het project “Autoluwe wijk Neerstalle" om draait. 

Neerstalle

De wijk Neerstalle maakt deel uit van de wijken waarvan de studie startte in 2022.

Dit project wordt gedragen door de gemeenten Vorst en Ukkel met de steun van Brussel Mobiliteit.

De studiefase, die uit meerdere stappen bestaat, is gericht op het bepalen van een optimaal circulatieplan om de levenskwaliteit van alle bewoners en gebruikers van de wijk te verbeteren, door het doorgaand verkeer te beperken en voorrang te geven aan actieve verplaatsing en openbaar vervoer.

De interventiemogelijkheden werden voorgesteld en besproken in twee participatieworkshops in december 2022. Een definitief plan is nu goedgekeurd door de gemeentelijke overheden. 

Neerstalle

Wat is de perimeter van de autoluwe wijk Neerstalle?Me

De autoluwe wijk Neerstalle ligt voornamelijk in het Zuiden van Vorst, rond het centrum van de gemeente. De perimeter reikt ook gedeeltelijk tot in Ukkel.

Op deze vereenvoudigde kaart is de perimeter van de wijk te zien die getransformeerd zal worden tot autoluwe wijk.

Meer weten
Vereenvoudigde kaart

Wanneer zal de wijk Neerstalle concreet autoluw gemaakt worden?

De omvorming naar een wijk waar het gemotoriseerd verkeer beperkt wordt, is een proces dat de nodige tijd vergt, en waarbij rekening moet gehouden worden met de plaatselijke realiteit.

In dit proces voorzien we meerdere fases:

Fase 1
Diagnose

Raadpleging en diagnose

Met de hulp van deskundige adviseurs en de mobiliteitsdiensten van de lokale overheden werd er een mobiliteitsdiagnose verricht voor de netwerken van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, auto's en vrachtwagens. Deze diagnose werd aangevuld met waarnemingen en uitwisselingen met omwonenden en passanten, die plaatsvonden op 7 mei 2022. 

Fase 2
Scenario's

Uitwerking van scenario’s en participatie

Tijdens deze fase werden de interventieopties gepresenteerd aan de buurt tijdens twee participatieworkshops, op 7 en 8 december 2022. Deelnemers konden er hun ervaringen delen en samen de opties en voorgestelde aanpassingen bespreken. 

Fase 3
Beslissing

Definitief scenario en informatie

Vervolgens wordt het definitieve circulatieplan goedgekeurd door de gemeentelijke overheden. Het actieplan dat het scenario concretiseert, maakt het voorwerp uit van een Lokaal Mobiliteitscontract tussen het Gewest en de betrokken gemeenten, waarin het implementatieschema en de budgetten voor de uitvoering van de interventies en de herinrichtingen worden vastgelegd.

Fase 4
Realisatie

Uitvoering en inrichting

Dit is de uitvoeringsfase op het terrein. De hier beschreven wijzigingen worden van kracht zodra de werken aan de Neerstalsesteenweg en het Sint-Denijsplein voltooid zijn. Ondertussen doen de betrokken diensten hun uiterste best om deze veranderingen voor te bereiden zodat ze zo vlot mogelijk verlopen voor de gebruikers van de wijk.

Hoe kunnen burgers deelnemen aan een autoluwe wijk-project?

De participatie van bewoners, handelaars, verenigingen en alle betrokken partijen is van fundamenteel belang in het ontstaansproces van de autoluwe wijk. Er werd ook overleg georganiseerd met verschillende belanghebbenden en overheden: politiezones, brandweer, enz.

Concreet werden, naast de informatie in het gemeentelijk informatieblad en op de site van de gemeenten, ontmoetingen met de bewoners en de gebruikers van de wijk georganiseerd op verschillende momenten van het project:

  • In de fase van de mobiliteitsdiagnose van de wijk werden informatie- en discussiebijeenkomsten of enquêtes online en ter plaatse gebruikt om de bevindingen te presenteren en te verrijken met aanvullende uitdagingen die door burgers naar voren werden gebracht op basis van hun kennis van de omgeving;
  • Wanneer de interventiemogelijkheden van het circulatieplan werden bestudeerd, werden de voorstellen voorgelegd aan bewoners en gebruikers, die hun mening en aandachtspunten konden delen.
  • Het definitieve plan wordt nu goedgekeurd door de gemeentelijke overheden en zal aan bod komen in een informatiecampagne

Hier vind je verschillende verslagen van de vergaderingen waaraan burgers konden deelnemen, georganiseerd voor het project “Autoluwe wijk Neerstalle”.

Participation citoyenne