Een autoluwe wijk
in Vogelzang

Actualiteit

De fase van territoriale diagnose nadert zijn einde. Dit is het resultaat van nauwgezet werk door de experts van het consortium Espaces Mobilités – Stratec – Ecores. Om dit te bereiken, hebben ze kwantitatieve gegevens verzameld, zoals verkeerstellingen en FCD-gegevens (Floating car data: TOMTOM-gegevens), evenals kwalitatieve gegevens van lokale autoriteiten. Ze hebben ook de waardevolle bijdragen van burgers in overweging genomen, die werden uitgenodigd om hun meningen en ervaringen te delen via een online formulier (dat meer dan 1000 respondenten heeft verzameld) en verkennende bezoeken (met ongeveer honderd deelnemers).

Twee burgerbijeenkomsten vonden plaats op 29 januari in het Cultureel Centrum van Oudergem en op 12 februari in het W:Hall van Sint-Pieter-Woluwe om de diagnose te presenteren aan de bewoners van de wijk Vogelzang. Tijdens deze bijeenkomsten konden de deelnemers ook vragen stellen en hun laatste opmerkingen toevoegen. Deze uitwisselingen waren buitengewoon vruchtbaar. De verzamelde opmerkingen worden momenteel geïntegreerd in de uiteindelijke diagnose.

U kunt de presentatie hier terugvinden.

flyer

Wat verstaan we onder een autoluwe wijk?

Het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, goedgekeurd door de regering op 25 maart 2021, is in voege getreden op 12 mei 2021, en bepaalt de grote richtlijnen die de komende 10 jaar in het Brussels Gewest moeten gevolgd worden op het vlak van mobiliteit.

Om meer te weten over het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, kan je terecht op de site van Brussel Mobiliteit.

Het plan Good Move voorziet onder meer om het gemotoriseerd verkeer te verminderen in een groot aantal wijken van de hoofdstad, dankzij een versterkte samenwerking tussen het gewest en de gemeenten.

De autoluwe wijken kunnen gedefinieerd worden als zones waar voorrang gegeven wordt aan de levenskwaliteit van de bewoners, bezoekers en al wie er werkt of verblijft. Het is een verbeterde publieke ruimte, met meer zuivere lucht, meer veiligheid, meer groen, minder vervuiling, minder lawaai, minder doorgaand gemotoriseerd verkeer, meer plaats voor stappen en fietsen, toegankelijker en vlotter openbaar vervoer. In één woord: wijken om te leven.

Concreet voorziet het plan Good Move om 5 autoluwe wijken per jaar te lanceren.

autoluwe straat

De wijk Vogelzang emaakt deel uit van de wijken waarvan de studie start in 2022.

Dit project wordt gedragen door de gemeenten Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe met de steun van Brussel Mobiliteit.

De studiefase, die uit meerdere stappen bestaat, is gericht op het bepalen van een optimaal circulatieplan om de levenskwaliteit van alle bewoners en gebruikers van de wijk te verbeteren, door het doorgaand verkeer te beperken en voorrang te geven aan actieve verplaatsing en openbaar vervoer. Elk bestudeerd scenario zal besproken worden met de bewoners, de handelaars en de gebruikers van de wijk. Dan wordt beslist over een definitief plan. De uitwerking daarvan zal ingeschreven worden in een Lokaal Mobiliteitscontract, waarin de concrete realisaties en aanpassingen mogelijk gemaakt worden.

straat

Wat is de perimeter van de autoluwe wijk Vogelzang?

De autoluwe wijk Vogelzang ligt voornamelijk tussen Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe. In het begin omvatte het gebiede begrends door Tervurenlaan, Vorstlaan, Waversesteenweg, Gabriel-Emile Lebonlaan, Nijvelsedreef, Gebroeders Legrainlaan, Vogelzanglaan, Atlantische Oceaanlaan en Julius Caesarlaan.

 

Na overleg met de buurtbewoners is besloten om dit gebied uit te breiden. Op deze vereenvoudigde kaart is de perimeter van de wijk te zien die getransformeerd zal worden tot autoluwe wijk.

 

.

map

Wanneer zal de wijk Vogelzang concreet autoluw gemaakt worden?

De omvorming naar een wijk waar het gemotoriseerd verkeer beperkt wordt, is een proces dat de nodige tijd vergt, en waarbij rekening moet gehouden worden met de plaatselijke realiteit.

In dit proces voorzien we meerdere fases:

Hoe kunnen burgers deelnemen aan een autoluwe wijk-project?

De participatie van bewoners, handelaars, verenigingen en alle betrokken partijen is van fundamenteel belang in het ontstaansproces van de autoluwe wijk. Er wordt ook overleg georganiseerd met verschillende belanghebbenden en overheden: politiezones, brandweer, enz.

Concreet worden, naast de informatie in het gemeentelijk informatieblad en op de site van de gemeenten, ontmoetingen met de bewoners en de gebruikers van de wijk georganiseerd op verschillende momenten van het project:

  • In de fase van de mobiliteitsdiagnose van de wijk worden informatie- en discussiebijeenkomsten of enquêtes gebruikt om de bevindingen te presenteren en te verrijken met aanvullende uitdagingen die door burgers naar voren worden gebracht om basis van hun kennis van de omgeving;
  • Wanneer de mogelijke opties om het circulatieplan te wijzigen worden bestudeerd, worden de verschillende scenario's voorgelegd aan bewoners en gebruikers, die hun mening en aandachtspunten kunnen delen.
  • Tot slot, wanneer het definitieve circulatieplan op basis van de scenario's en de feedback van de inspraak door het gemeentebestuur is vastgesteld, wordt het in de vorm van een gedetailleerde kaart aan de bewoners en gebruikers voorgesteld. Daarbij krijgt iedereen nog de gelegenheid om vragen te stellen en verduidelijkingen te krijgen.

Hier vind je verschillende vergaderingen waaraan burgers kunnen deelnemen, georganiseerd voor het project “Autoluwe wijk Vogelzang”.

Flyer 1