FAQ

Waarom een nieuw circulatieplan?

Het nieuwe circulatieplan laat al het bestemmingsverkeer binnen een bepaalde wijk toe, een zogenaamde 'maas'. In deze nieuwe maas wordt het gemotoriseerd doorgaand verkeer niet langer door de wijken geleid, maar langs de structurerende verkeersassen van de maas. Deze verkeersassen vormen de grenzen of de randen van de maas. De wijken die deel uitmaken van deze maas zullen veiliger en gezonder worden dankzij een vermindering van het gemotoriseerd verkeer.

Uw route kan iets veranderen en het kan even wennen zijn, maar u komt altijd aan op uw bestemming. Het zal gemakkelijker en veiliger zijn om u te voet of met de fiets te verplaatsen. Dit betekent dat, waar mogelijk, meer mensen ervoor zullen kiezen om zich op actieve wijze te verplaatsen (te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer) in plaats van met de auto. Mobiliteitsexperts noemen dit het 'verdampingseffect': in plaats van zich te verplaatsen, neemt de stroom auto's af en wordt deze stroom omgezet in alternatieven zoals wandelen, fietsen of het openbaar vervoer nemen.

Bovendien komt er hier en daar ruimte vrij, bijvoorbeeld wanneer een tweerichtingsstraat een eenrichtingsstraat wordt. Na verloop van tijd kan deze ruimte een andere rol krijgen, met meer groen, meer bankjes, meer spelletjes, terrassen enz. De vrijgekomen ruimte zal de stad nog aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers.

nmove

Wat is een erf?

 

De termen 'woonerven' en 'erven' verwijzen naar één of meer speciaal ingerichte openbare wegen waarvan de toegangen zijn aangeduid met verkeersborden F12a, en de uitgangen met verkeersborden F12b.

 

  F12a  F12b

Verkeer in woonerven en erven:

In het 'woonerf' overweegt de woonfunctie.

Het 'erf' is een zone waarvan de kenmerken overeenstemmen met die van het woonerf, maar waar de activiteiten verruimd kunnen zijn tot ambacht, handel, toerisme, onderwijs en recreatie.

De voetgangers mogen de ganse breedte van de openbare weg gebruiken; spelen zijn er eveneens toegelaten.

De bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.

De snelheid is beperkt tot 20 km per uur.

4° a) Het parkeren is verboden, behalve:

- op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;

- op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.

4° b) De stilstaande of geparkeerde voertuigen mogen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting worden opgesteld.

(bron)

villa

Wat is een openbaar onderzoek?

De gemeenten organiseren, een openbaar onderzoek om de omwonenden te informeren over de geplande werken en hun meningen te verzamelen. Het wordt bekendgemaakt aan de hand van rode affiches, aangeplakt in de buurt van de straat of het goed waarop de aanvraag betrekking heeft. De duur van het onderzoek is 30 dagen voor weginrichtingen. Tijdens deze periode kan het dossier online worden geraadpleegd op openpermits.brussels en bij het gemeentebestuur. Het dossier kan minstens één dag per week 's avonds worden geraadpleegd. De eventuele bedenkingen (bezwaren/opmerkingen) over het project kunnen worden geformuleerd op verschillende manieren: openpermits.brussels en de gemeentelijke administratie.(Dienst Stedenbouw)
Het dossier kan minstens één dag per week 's avonds worden geraadpleegd.
Eventuele opmerkingen (klachten/observaties) over het project kunnen worden ingediend :

  • via e-mail naar urbanisme.urbanisme.1060@stgilles.brussels
  • mondeling aan het personeel van de gemeente belast met het onderzoek;
  • schriftelijk bij de raadpleging van het dossier;
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het project gelegen is.

Tijdens het openbaar onderzoek kan men vragen om door de overlegcommissie te worden gehoord.

Meer informatie

Raadpleging van de openbare onderzoeken

enquête publique

Hoe verplaatsen mensen zich in Brussel?

In Brussel is 60% van de autoritten korter dan 5 km. Het terugdringen van dit percentage is een van de strategische doelstellingen van het gewestelijk mobiliteitsplan (Good Move). Bron: pagina 63-64 van het gewestelijk mobiliteitsplan 2020-2030.

Interne en inkomende/uitgaande verplaatsingen op een gemiddelde dag in 2018

Verdeling van trajectafstanden volgens verplaatsingswijze

zonder auto's

Hoeveel huishoudens hebben een auto in Sint-Gillis?

In Sint-Gillis heeft 70% van de huishoudens geen auto. Met andere woorden, slechts 3 op de 10 huishoudens heeft een auto in Sint-Gillis. Bron : Statbel